Berichten uit de Dorpsraad van 7 juli 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 7 juli 2023
Waarover spraken zij daar boven op dat hek? Drie kleine kleutertjes boven op dat hek? Kent u het nog, dat leuke kinderliedje? Zij spraken over krekeltjes en korenbloemen blauw. De Dorpsraad sprak op woensdagavond 5 juli niet met drie kleine kleutertjes en niet over krekeltjes en blauwe korenbloemen, maar met drie zeer volwassen mensen van de gemeente Enschede. Wethouder Arjan Kampman, stadsdeelmanager Inge Stegeman en wijkregisseur Nick te Brake en we spraken over ons Dorps Ambitie Plan: Lonneker 2030; het AZC in Enschede, Participatie in het kader van de Omgevingswet, de toekomst van het Dorpshuis en de scooterhubs. De verhoudingen met de gemeente Enschede zijn zonder meer goed te noemen. We werken goed samen en de gemeente ondersteunt daar waar nodig en soms omgekeerd. De ene hand wast de andere zeggen we dan.

Dorps Ambitie Plan: Lonneker 2030
We hebben de gemeente deelgenoot gemaakt van de drie hoofdlijnen van het DAP, te weten 1. Wonen, 2. de groenbuffer tussen Enschede en Lonneker en 3. De waardenkaart van Lonneker. Dit zijn tevens de drie hoofdthema’s die ook in de laatste dorpsbijeenkomst van 12 juni zijn behandeld. Wonen gaat over de huidige cyclus die stagneert omdat er geen doorstroming mogelijk is door gebrek aan geschikte woningen in tegenstelling tot de gewenste cyclus waarbij er wel ruimte wordt geschapen door gerichte nieuwbouw. De groenbuffer is de groenblijvende strook tussen Enschede-noord en Lonneker. De groenbuffer zelf staat niet ter discussie maar misschien nog wel waar de grenzen daarvan precies moeten lopen. Daarover zal nog nader met de gemeente worden gesproken. De waardenkaart gaat over alle belangrijke locaties in Lonneker, zoals b.v. de Lonneker molen, de scholen en het Dorpshuis, de kerk, het dorpsplein maar ook het vliegveld. De waardenkaart zal de komende jaren per onderwerp verder moeten worden uitgewerkt. Dan is vooral het dorp zelf weer aan zet. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de begeleidende tekst bij de drie hoofdthema’s. Het was mogelijk geweest alles af te ronden en te presenteren in de laatste week voor de schoolvakanties maar daar hebben we vanaf gezien, want de meeste mensen zijn dan meer met de vakantie bezig dan met het Dorps Ambitie Plan. Na de vakanties in september wordt u breed geïnformeerd over het plan.

AZC Enschede
Misschien is er al meer bekend als u dit leest maar de wethouder gaf aan dat er op korte termijn en waarschijnlijk nog voor de zomervakantie een tijdelijk AZC komt en dat er na de zomervakantie de locatie voor een definitief AZC wordt bekend gemaakt. Twee dingen zijn zeker: het tijdelijke AZC is niet de locatie voor het definitieve AZC en de bewoners van de noodopvang in de vertrekhal op het vliegveld verhuizen naar het tijdelijke AZC. Ook is zeker dat de locatie van het definitieve AZC wordt bepaald door het college van B&W en niet door de gemeenteraad. Die bevoegdheid is gemandateerd. De gemeenteraad mag wel adviseren en een mening geven maar besluit niet. De Dorpsraad heeft nogmaals de mail van de noabers onder de aandacht gebracht en de inhoud daarvan ondersteund.

Participatie en de Omgevingswet
Mede naar aanleiding van de slepende procedure rond het plan van de recreatiebungalows rond de Roolvink-Es heeft de Dorpsraad de gemeente gewezen op het gevaar van schijnparticipatie. In de nieuwe Omgevingswet worden ondernemers zelf verantwoordelijk voor het participatieproces bij nieuwe plannen voor onder meer nieuwbouw en veranderende activiteiten. De meeste ondernemers hebben daar echter weinig tot geen ervaring mee, waardoor het in de praktijk snel mis kan gaan. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen snel het gevoel krijgen niet gehoord te zijn waardoor er spanning ontstaat tussen betrokkenen, zoals op de Roolvink-Es. Wethouder Kampman en de anderen zien dit gevaar ook en zullen gericht ondersteuning gaan bieden aan ondernemers op dit punt.

Toekomst Dorpshuis
De Dorpsraad Lonneker heeft een 1%-regeling bedacht waarbij Lonneker voor de extra werkzaamheden om het Dorpshuis geschikt te maken voor gewenste nieuwe activiteiten een bedrag krijgt ter hoogte van 1% van het bedrag dat is toegekend om Wijkcentrum het Kompas geschikt te maken voor de nieuwe activiteiten voor Enschede-Noord. Het Kompas krijgt 3,2 miljoen. Lonneker vraagt dus 32.000 euro. Dit is buiten de kosten van groot onderhoud en verduurzaming van het Dorpshuis die Vastgoed van de gemeente Enschede voor de rekening neemt. Hierop is positief gereageerd.

Scooterhub
De scooterhub op de hoek Spölminkweg-Bergweg is te klein en te rommelig. Er komen aanpassingen en mogelijk een tweede hub in Lonneker.
Dit waren de onderwerpen in een ruim anderhalf uur durend heel prettig overleg tussen Gemeente Enschede en de Dorpsraad Lonneker. In het najaar praten we verder.
 
Rest mij nog u goodgoan te wensen en da’j een betje op mekaar let.
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website