Berichten uit de Dorpsraad van 27 mei 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 27 mei 2022
Veel goede berichten dit keer, maar ook een negatief punt. Laat ik maar met het laatste beginnen, dan hebben we dat gehad. Onze subsidieaanvraag voor renovatie van het Dorpshuis in het kader van Wederopbloei is door de stadsjury afgewezen. Het ging om een fors bedrag van 50.000 euro. Heel kort gezegd vond de jury dat de activiteiten te weinig verband hielden met Wederopbloei na de coronapandemie. Het was teveel een meer algemene renovatie na achterstallig onderhoud. Eerlijk gezegd kunnen we ons daarin ook wel een beetje vinden, maar het blijft jammer en nu moeten we de financiën op een andere wijze zien binnen te slepen.

Dan de goede berichten. De Speelbölt is klaar. Op dinsdag 31 mei is de technische oplevering geweest en op een paar details na is alles ook echt af. Voor degenen, die nog niet zijn wezen kijken, het is echt de moeite waard. Alle inspanningen hebben zich dubbel en dwars uitbetaald. Het is zelfs mooier geworden dan dat ik me had voorgesteld. Hoveniersbedrijf Vije uit ons eigen Lonneker heeft samen met alle vrijwilligers, alle donateurs en sponsoren en de gemeente een prachtklus geklaard. De feestelijke opening zal plaatsvinden op dinsdag 5 juli 2022. Dat wordt vooral een bijeenkomst voor de kinderen van Lonneker, want het is immers hun nieuwe speelterrein. Binnenkort meer bijzonderheden en in het laatste Dorpsblad voor de zomervakantie komt een verslag van de opening.
 
Het Dorpsverkeersplan is op dinsdagavond 24 mei in hotel restaurant Savenije gepresenteerd aan de Stadsdeelcommissie Noord. Richard ter Avest de projectleider van bureau Goudappel gaf een beknopte maar duidelijke uiteenzetting over het gevolgde proces, de participatie, de communicatie en de voorgestelde maatregelen. Er is een breed draagvlak voor de maatregelen. Breed maar niet unaniem. Door een minderheid worden sommige maatregelen betwijfeld vooral om het feit dat gemeente en politie toegeven dat handhaven van de verkeersbesluiten zeker niet dagelijks zal gaan gebeuren. Nu is dat laatste een politieke keuze. Geen tijd om te handhaven betekent altijd te weinig prioriteit en prioriteit is een politieke keuze. Waar een wil is, is een weg. Als er geen wil is………….. . Er waren van de kant van de gemeenteraadsleden trouwens opvallend weinig vragen of opmerkingen. De vragen die er waren gingen over details. Richard gaf wel aan dat de discussie over het gebruik en de inrichting van het Dorpsplein nog niet is afgerond. Er waren ook drie insprekers. De eerste inspreker, een bewoner van de Roessinghsbleekweg, wees op de overeenkomst tussen het sluipverkeer over de Roessinghsbleekweg en het sluipverkeer door Lonneker. Ook in de Roessinghsbleekweg is een inrijverbod voor vrachtauto’s, dat door gemeente en politie slecht gehandhaafd wordt. Dat vreest hij ook voor Lonneker. De tweede inspreker vreesde voor handhaven mbt parkeren en de derde inspreker stelde voor de doelstellingen van het Dorpsverkeersplan te veranderen en een gelimiteerd aantal voertuigen door het dorp toe te staan. Binnen de Stadsdeelcommissie was daar kennelijk weinig belangstelling voor, want er werd niet of nauwelijks inhoudelijk op gereageerd. In de vergadering van september 2022 van de Stadsdeelcommissie zal het Dorpsverkeersplan opnieuw op de agenda staan en dan als besluit. Na de zomervakantie volgt de afronding en daarna start de uitvoering als ook de financiering gelukt is.

Goed nieuws is ook te melden over Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE).
1. De noodopvang van de asielzoekers loopt nagenoeg geheel naar wens blijkt uit het Noaberoverleg van 18 mei jl. Nog een maand en dan zit het erop. Hopelijk verloopt de maand juni net zo goed als de andere vijf maanden. 2. Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE) mag de komende tijd doorgaan. Maar alleen met een beperkt aantal bezoekers per jaar, ongeveer een kwart van het aantal waarvan eerder sprake was. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State bepaald. De uitspraak betekent dat VTE per kalenderjaar voorlopig niet meer dan 141.492 bezoekers mag toelaten in plaats van 500.000 waarvoor vergunningen zijn verleend. De voorlopig voorziening geldt totdat de Raad van State de zaak in de bodemprocedure heeft beoordeeld. Dat kan nog wel even duren. Alle betrokken partijen, de natuurverenigingen als bezwaarmakers, de gemeente en VTE waren redelijk tevreden met deze uitspraak. Misschien zit daarin in de toekomst ook wel de oplossing in de uitspraak in de bodemprocedure. Komt tijd, komt raad.

Afsluitend de aanwijzing van het weiland aan de Brandemaatweg als reservelocatie voor woonwagens. De voorzitter van de Dorpsraad heeft de Stadsdeelcommssie Noord in de vergadering van 24 mei er nog eens nadrukkelijk op gewezen dat het gebied volgens afspraak tussen Lonneker en Enschede groen moet blijven. Daar moet Lonneker op kunnen vertrouwen en dat vertrouwen krijgt nu toch wel deuken. Het antwoord van wethouder Diepemaat was ook niet vertrouwenwekkend. Hij ging uitgebreid in op vragen die niet gesteld waren over de communicatie en het woonwagenbeleid. Maar dat ligt het probleem niet. Daar heeft de dorpsraad begrip voor. Het feit dat er voor bijzondere doelgroepen toch uitzonderingen gemaakt kunnen worden om het groene gebied toch te bebouwen en bewonen stemt niet gerust. Daar was de wethouder vaag over. De Dorpsraad zal dit onderwerp na de zomervakantie opnieuw aansnijden bij het nieuwe college van B&W.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website