Berichten uit de Dorpsraad van 24 maart 2023

 • Home
 • Nieuws
 • Berichten uit de Dorpsraad van 24 maart 2023
De Omgevingswet
Het is mooi van binnenuit te beleven hoe de democratie functioneert. Als formeel erkende Dorpsraad worden we met regelmaat uitgenodigd mee te denken over allerlei toekomstige ontwikkelingen. Zoals nu met de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024.
Rijksvisie:
“De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen. Deze gebiedsgerichte, integrale aanpak is broodnodig voor de grote opgaven waar we voor staan op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur.
De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd. 
Het Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen schaarden zich eind januari unaniem achter de invoeringsdatum van 1 januari 2024. Zij concludeerden na een nieuwe serie testen dat het onderliggende digitale stelsel – eerder reden voor een aantal keren uitstel – technisch voldoende gereed is. Zij riepen de beide Kamers op spoedig duidelijkheid te geven over invoering per 1 januari 2024”
Aldus de website van de Rijksoverheid.
 
Mij bekruipt dan het gevoel of die overheid zelf goed snapt waar ze mee bezig is. Dat zit hem in het woord integraler. Dat is vergrotende trap van integraal. Maar integraal betekent al “allesomvattend waarin niets ontbreekt” De overheid streeft dus iets na wat nog beter is dan allesomvattend waarin niets ontbreekt. Volgens mij blijft er echter niets meer over en kan dat dus niet. Daarom houd ik mijn hart vast. Ik snap dat het goedbedoeld is maar als je niet snapt wat je opschrijft en nastreeft vraag ik me af of je zelf inzicht hebt of het uitvoerbaar is.
 
Omgevingsvisie Enschede
Van binnenuit beleven hoe het proces functioneert, daar begon ik mee, bovenaan. Vorige week schreef ik over de Provinciale visiebijeenkomst in Diepenheim op 14 maart. Die werd gevolgd door een gemeentelijke sessie op woensdag 22 maart op de UT. Na de opening verzocht een vriendelijke dame eerst alle deelnemers (een kleine honderd schat ik), alle stoelen aan de kant te zetten, naar de grond te kijken, een stap achterwaarts te doen denkend aan je ouders, dan nog een stap achterwaarts, denkend aan je grootouders. Daarna een stap voorwaarts, denkend aan je kinderen en dan nog een stap voorwaarts, denkend aan je kleinkinderen. Dan krijg je een beeld waarin we ons nu bevinden op weg naar 2050, waar we naartoe willen. In die Omgevingsvisie voor 2050 schotelde de gemeente ons zes dilemma’s voor over verkeer, bouwen, groen, energie, voorzieningen en economie, de complete dilemma’s vindt u op de website van de Dorpsraad. Heel interessant.
 1. Dilemma 1
  Meer inwoners leidt tot een toename van verkeersbewegingen. Hoe passen we het verkeersysteem hierop aan? 
  A) Faciliteren binnen de huidige structuren (wegen opwaarderen en tweede ring afmaken).
  B) Auto’s weren uit het centrum en inzetten op duurzaam vervoer (OV, fiets en lopen).
   
 2. Dilemma 2  
  Groei van inwoners betekent dat we woningen moeten bijbouwen en ook moeten zorgen voor meer werklocaties en voorzieningen. Waar zoeken we die ruimte?  
  A) De stad is al best druk en vol, dus we zoeken de ruimte aan de rand van de stad, waar nu landbouwgrond of groen is.
  B) We koesteren ons buitengebied, dus gaan bijbouwen in de bestaande stad. Bijvoorbeeld meer hoogbouw in het centrum.
   
 3. Dilemma 3  
  Gebruiksgroen (om te recreëren), landbouw en natuur gaan niet altijd samen. Hoe kunnen we in het buitengebied de balans bewaren?  
  A) Meer groen in de stad zelf, zodat de recreatiedruk in het buitengebied afneemt. Het buitengebied is immers vooral voor de landbouw, daar moet ruimte voor blijven.
  B) We transformeren de landbouw naar kringlooplandbouw en combineren dat met recreatie in het buitengebied.
   
 4. Dilemma 4   
  We willen een klimaat neutrale en duurzame gemeente worden. Circulariteit als uitgangpunt betekent dat we daar ruimte voor moeten reserveren. Dat gaat vaak ten koste van de beleving van ruimtelijke kwaliteit. Wat moeten we doen? 
  A) Plek in het buitengebied gaan reserveren voor windmolens en zonne-energie zodat we een duurzame en toekomstbestendige samenleving kunnen worden.
  B) Niemand wil een windmolen of zonnepark in het buitengebied. Daar komen we niet uit. Laat de provincie maar plekken aanwijzen.
   
 5. Dilemma 5  
  We hebben een mooie en bruisende binnenstad, maar we moeten meer voorzieningen kwijt als ons inwoneraantal groeit. Waar plaatsen we die extra voorzieningen zoals winkels, theater, bioscoop, sporten, etc? 
  A) De binnenstad moet een sterk centrum blijven waar iedereen heen trekt. Niet alleen de Enschedese bevolking maar iedere Twentenaar uit de regio. Dus maken we het stedelijke centrum groter.
  B) We houden voorzieningen voor iedereen bereikbaar en verlichten de druk op de binnenstad. Dat doen we door meerdere centra aan te wijzen die hetzelfde aanbod aan voorzieningen bieden als de binnenstad. Dat betekent dat onze huidige centrum compact/klein blijft.
   
 6. Dilemma 6 
  Meer inwoners betekent ook dat we meer werkplekken moeten hebben. Daarnaast willen we graag het talent dat hier naar school gaat, hier blijft wonen en werken. Waar creëren we die werkplekken? En is elk bedrijf hier welkom?  
  A) We trekken zoveel mogelijk bedrijvigheid aan en breiden bestaande bedrijventerreinen uit. We concentreren de werkgelegenheid op de al aangewezen locaties: de binnenstad, het Kennispark en Technology Base.
  B) We kiezen voor een specifiek bedrijfsprofiel dat past bij Enschede en we gaan wonen en werken veel meer mixen. Dat betekent dat we bedrijven die veel milieuhinder veroorzaken en niet passen bij ons economisch profiel niet faciliteren in hun ruimtevraag.
Een heel gemixt gezelschap startte daarna aan meerdere tafels een discussie over één van de genoemde onderwerpen. Daarna werd er nog een keer gewisseld van tafel en had de gemeente een heleboel informatie verzameld. Large Scale Interventions heet zo’n proces.
 
Dorpsvisie Lonneker 2030: Hoe dan?
Voorafgaand aan de gemeentelijke bijeenkomst hadden we onze dorpsbijeenkomst op dinsdagavond 21 maart in de LSV kantine (met dank aan de goede gastheren). Ongeveer zeventig mensen, twintig meer dan bij de eerste bijeenkomst van 11 november, luisterden eerst naar de samenvatting van Ferenc van Damme over het tijdperk van verandering waarin we zitten. Die verandering gaat heel snel! Daarna gingen de aanwezigen in groepjes aan een achttal tafels in discussie met elkaar over de opdracht:
Als ik de baas was in Lonneker dan zou ik tussen nu en 2030 het volgende veranderen:………..
Dat leverde heel veel informatie op. Deze informatie wordt nu verwerkt door vier studenten van Saxion, van de faculteiten Bestuurskunde, Planologie en Sociaal. Zij gaan de opbrengst rubriceren en analyseren. Op basis van de uitkomsten wordt de volgende bijeenkomst(en) dan vastgesteld. Zo gauw die uitkomst bekend is zal ik die met u delen. Voor de zomervakantie willen we het traject afgerond hebben.
 
Asiel
Weer iets meer duidelijkheid, weer een stap verder. De gemeenteraad stemde op maandagavond 20 maart met grote meerderheid voor één groot AZC in Enschede op één locatie voor 550 personen. Het voorstel van de Noabers van het Vliegveld en de Dorpsraad Lonneker om te zorgen voor spreiding is dus niet gehonoreerd. Het College van B&W mag de locatie vaststellen. Spannend wat het wordt.
 
Poep op de stoep
Hondenbezitters gedraag je, de klachten nemen weer toe.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website