Berichten uit de Dorpsraad van 19 mei 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 19 mei 2023
De toekomst van de kerk St.Jacobus de Meerdere in Lonneker
Op 26 april 2023 heeft de werkgroep  'De toekomst van de kerk in Lonneker' haar eindrapport uitgebracht. Dit heeft u kunnen lezen in het Dorpsblad van 17 mei j.l.
De eindconclusie is even simpel als onbevredigend. Voorlopig gebeurt er niets. Het plan van de werkgroep om de kerk een multifunctionele bestemming te geven in de toekomst is op dit moment niet aan de orde. Er zijn ook geen plannen de kerk te sluiten.
Ik citeer onderstaand de samengevatte conclusies van de werkgroep.
  1. Er komt een document waarin wordt aangegeven welke vieringen/bijeenkomsten wel kunnen worden/mogen gehouden in Lonneker rekening houdende met een transitie van de huidige situatie naar de toekomst zoals vastgelegd door de bisschop.
  2. Ten aanzien van het kerkgebouw wordt vastgesteld dat een aanpassing daarvan, gezien het bestaande beleid, op dit moment niet aan de orde is.
  3. Tenslotte is het raadzaam de werkgroep daarna een slapend bestaan te laten leiden tot dat er ontwikkelingen/mogelijkheden zijn.
Geduld is een schone zaak luidt het gezegde. Dat is hier van toepassing.
 
Omgevingsvisie Enschede 2050
Ik heb er vaker over geschreven. Mensen let op welke plannen er worden gemaakt over de toekomst van het gebied waarin je woont. Het lijkt allemaal ver weg. Dat duurt nog zolang, hoor je dan. Maar gedane zaken nemen geen keer. De toekomst kent maar één richting en dat is vooruit. Dat zien we nu bij de uitvoering van de Gids Buitenkans Enschede. Er is recent nieuw beleid vastgesteld voor het buitengebied van Enschede. Er is rond Enschede een recreatiezone vastgesteld. Lonneker en een deel van het buitengebied van Lonneker ligt in die recreatiezone. In die zone mogen op beperkte schaal en passend in het landschap recreatiewoningen worden gebouwd. Zoals u vorige week middels een ingezonden artikel van de noabers van de Roolvink-Es hebt kunnen lezen is er verzet tegen de uitvoering van dat nieuwe beleid. Tegen de vaststelling van het beleid heeft echter indertijd niemand geageerd. Dat speelt nu opnieuw. Iedereen heeft de kans haar mening te geven over welke kant het op moet met toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Enschede en dus ook Lonneker. Dat gaat over wonen en huizen bouwen, over duurzame energie opwekken, over werken, recreëren, landbouw bedrijven en transport. Iedereen mag zijn of haar mening geven. Zeg niet: Niemand heeft mij iets gevraagd!
We vragen het nu. Ga naar: enschede.nl/omgevingsvisie en vul de korte enquête in. Dat kan nog tot en met 26 mei en vergeet niet vier cijfers van de postcode te vermelden.
 
Omgevingswet
Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Er worden dan een heleboel wetten opgeheven en die gaan allemaal op in de nieuwe Omgevingswet. Een zeer complexe exercitie voor de overheid op rijks-, provinciaal en lokaal niveau. Iedereen krijgt er direct of indirect mee te maken na 1 januari 2024.

De belangrijkste wetten die geheel of grotendeels opgaan in de Omgevingswet:
 
Crisis- en herstelwet Wet ruimtelijke ordening
Ontgrondingenwet  Elektriciteitswet
Planwet verkeer en vervoer Gaswet
Tracéwet (aanleg nieuwe wegen) Mijnbouwwet
Waterwet Monumentenwet 1988
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Spoorwegwet (inclusief Spoorwegwet 1875)
Wet ammoniak en veehouderij Wet bereikbaarheid en mobiliteit
Wet geurhinder en veehouderij Wet luchtvaart
Wet inzake de luchtverontreiniging Wet milieubeheer
  Woningwet

Allerlei vergunningen en ontheffingen op heel veel gebieden gaan straks via die ene wet.
De Dorpsraad heeft een specialist op dit gebied uitgenodigd in haar volgende vergadering om een toelichting te geven op de nieuwe wetgeving om vast te kunnen stellen welke verantwoordelijkheid er ligt bij de Dorpsraad.
 
KunstenLandschap
Op de zaterdag voor Pinksteren en beide Pinksterdagen is er weer een mooie route uitgezet in en rond Lonneker. De weersverwachting is gunstig, dus wat is er nu prettiger dan een wandel- of fietstocht langs de route om te genieten van nieuwe kunst en de schitterende omgeving van Lonneker. Cultuur en natuur laten samenvloeien. Laten we elkaar ontmoeten onderweg op de route tijdens deze dagen want geluk is overal.
 
Goodgoan
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Foto: Clemens Hardeman
 
Share our website